انتقادات ، پیشنهادات و شکایات

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما شهروند گرامی در هر بخش از فعاليت های عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهرستان ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات یاری خواهد رساند.
گفتنی است در این راستا هرگونه پیشنهاد، شکایت و تشویق در رابطه با عملكرد مدیران و كارمندان تمام ادارات و ارگان های شهرستان، بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان لحاظ گردد.