امور جوانان

نظر به اهمیت و جایگاه جوانان در توسعه‌، پیشرفت و تعالی شهرستان و ضرورت ساماندهی امور آنان، شما می توانید با ارائه نیازهای جوانان، شناسایی و اعلام موانع فعالیت و مشارکت در سایر حوزه ها اقدام نمایید تا راهگشای و راهکاری جهت تحقق اهداف سیاسیت های حوزه جوانان شهرستان باشد.