امور بانوان و خانواده

حوزه امور زنان و خانواده فرمانداری بافق با هدف تعميق ارزش ها و باورهاي ديني و ترغيب جهت حفظ و تحكيم نهاد خانواده كه در سياست هاي كلي دولت و نظام مقدس جمهوري اسلامي برنامه ريزي شده را مورد ارزیابی و پيگيري قرار می دهد، لذا شما می توانید با ارائه راهکار، پیشنهاد و یا انتقاد سازنده در شناخت امكانات و تسهيلات مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي شهرستان و برنامه ريزي جهت استفاده و بهره برداري امكانات یاری گر حوزه بانوان باشید.